Skip to content

Prague: Foundation with Nadja

What if now is the time to express and choose everything you came here to be?

Prague: Foundation with Nadja
Dates:
Location:
Price: 1.100,00 €

* * * ČEŠTINA * * *
(please scroll down for English)

Praha: Foundation s Nadjou

Co když nyní nastal čas vyjádřit a vybrat si vše, čím jste sem přišli být?

Foundation je čtyřdenní intenzivní kurz. Je navržen tak, aby vám umožnil změnit cokoli a vše, co byste ve svém životě chtěli změnit.

S uvědoměním, které během tohoto kurzu získáte, budete schopni rozpustit všechna omezení a začít vytvářet svůj život za hranicemi vašich nejdivočejších snů.

ostanete celou sadu nástrojů, které vám umožní vybudovat nové základy: základy neomezených možností, abyste mohli začít vytvářet život, po kterém opravdu toužíte.

Po čem toužíte? Co byste chtěli, aby bylo jinak? Přejete si více radosti? Více zábavy? Více lehkosti?
Chtěli byste se ráno probudit s pocitem vděčnosti a štěstím, že jste na planetě?

Ať je to pro vás cokoli, je to možné.Tisíce lidí po celém světě vytvořili život, po kterém touží, pomocí jednoduchých a pragmatických nástrojů Access Consciousness, s nimiž se seznámíte na kurzu Foundation.

Co se naučíte na kurzu Access Foundation?

 • Jak vytvořit svůj život z otázky a nekonečných možností;

 • jak se osvobodit od svých obav;

 • použijte energetické toky k vytvoření všeho, po čem toužíte;

 • dozvíte se o entitách a o tom, jak je odstranit z vašeho těla, těl jiných lidí, domů, automobilů atd.;

 • více než 50 různých nástrojů Access Consciousness;

 • 10 klíčů k úplné svobodě;

 • poznejte distrakční implantáty a osvoboďte se od nich (strach, hněv, žárlivost ...);

 • prvky pro vytváření vztahu, který funguje pro vás;

 • více o vaší věčné duši a nekonečné bytosti;

 • 5 prvků intimity;

 • nástroje pro vytváření finanční hojnosti;

 • 4 tělesné procesy (MTVSS, demolekulární manifestace a molekulární demanifestace, buněčná paměť, biomimetrická mimika);

 • tevřete vědomí svého těla;

 • poznáte své nevědomé vzorce chování a začnete je měnit;

 • vystoupíte ze své role oběti;

 • stanete se tvůrcem svého života;

 • a ještě mnohem víc.

Co když můžete změnit cokoli ve svém životě a svém těle?

Předpoklady

Kurz Access Bars® s jakýmkoli facilitátorem

Datum

4. -7.9. 2021

Čas

každý den od 9:00 - 17:00 (polední přestávka)

Adresa

Praha, místo konání bude brzy oznámeno

Facilitátor

Nadja Ogrinc CF, je také facilitátorkou 3denních kurzů o těle

Cena

Platí globální ceny a ceny podle věku.

Cena pro Českou republiku je 1100 EUR.

Jazyk

Kurz bude v angličtině se simultánním překladem do ČESKÉHO jazyka.

Co jiného je možné?

 

* * * ENGLISH * * *

The Foundation is a 4-day intense class. It is designed to empower you to change anything and everything you’d like to change in your life.

With awareness you gain during this class you will be able to melt all the limitations and start creating your life better than your wildest dreams. 

You will be given a whole toolbox that will allow you to build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire.

What do you desire? What would you like to be different? Would you like more joy? More fun? More ease? Would you like to wake up in the morning with a sense of gratitude... happy to be on the planet?

Whatever it is for you, it is possible. Thousands of people around the world have created the life they desire by using the simple and pragmatic tools of Access Consciousness® that you will be introduced to in the Foundation class.

What will you learn in the Access Foundation Class?

 • How to create your life from the question and infinite possibilities

 • how to break free from your fears

 • use the energy flows for creating anything you desire

 • you will learn about entities and how to remove them from your body, other people's bodies, houses, cars, etc.

 • more than 50 different access tools

 • 10 keys to total freedom

 • recognise distracting implants and liberate yourself from them (fear, anger, jealousy…)

 • elements for creating relationship that works for you

 • more about your eternal soul and infinite being

 • 5 elements of intimacy

 • tools for creating financial abundance

 • 4 telesne procese (MTVSS, Demolekularna manifestacija in molekularna demanifestacija, Celični spomin, Biomimetrična mimikrija),

 • 4 body processes (MTVSS, Demolecular manifestation and molecular manifestation, Cellular memory, Biomimetric mimicry)

 • you will open to the awareness of your body

 • you will recognize your unconscious behavioural patterns and begin to change them

 • you will step out from your role as a victim

 • you will become the creator of your life

 • and so much more.

What if you can change anything in your life and your body?

Prerequisites

Access Bars® workshop with any facilitator.

Date

4th - 7th of September 2021

Time

each day from 9:00 - 17:00 (lunch break)

Location

Live in Prague (the venue will be announced soon) or ONLINE via ZOOM 

Facilitator

Nadja Ogrinc CF, she is also a 3-day Body Class Facilitator

Pricing

Global pricing and Age pricing applies.

Price for Czech Republic is  1.100 EUR

Language

The class will be in English and translated into CZECH language.

What else is possible?

 

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...