Skip to content

Prague: 3-day Body Class

Prague: 3-day Body Class
Dates: Friday, 10. September 2021 - Sunday, 12. September 2021, 9:00-17:00
Location: Prague
Price: 1.100,00 €

* * * ČEŠTINA * * *
(please scroll down for English)

Access 3 denní Body Class je pro vaše tělo...Dává vám možnost lepšího vztahu s vaším tělem. Laskavost k vašemu tělu. Vděčnost za vaše tělo. 

Lidé, kteří absolvovali Access Body Class, hlásili velké posuny a neuvěřitelné změny s jejich těly a v životě

Zde jsou nějaké příklady:

 • Změny velikosti a tvaru jejich těla,
 • úleva od bolesti a nemocí,
 • více energie,
 • lepší spánek,
 • osvobození od duševních problémů,deprese a úzkosti,
 • změna neplodnost,
 • více lehkosti ve vztazích,
 • více příjmů,
 • více jasnosti v životě a co se týče budoucnosti,
 • více štěstí,
 • více odvahy,
 • uvolnění starých emočních blokád,
 • nacházení svého životní poslání a mnoho dalšího

Access Body Class je navržena tak, aby otevřela dialog a vytvořila komunikaci s vaším tělem.

oto společenství vám umožňuje užívat si těla namísto toho bojovat proti němu a zneužívat ho.

Když změníte způsob vztahu k vašemu tělu, můžete změnit vztah ke všemu ve vašem životě.

Tento kurz vám pomůže rozpoznat vaše nadání a schopnosti pracovat s těly a uzdravovat je.

Jste fyzioterapeut, body worker, masážní terapeut, chiropraktik, lékař nebo zdravotní sestra hledající způsob, jak zlepšit léčení, které můžete svým klientům usnadnit?
Připojte se k nám a objevte různé možnosti, které můžete zahrnout do své praxe

Pracovní příležitosti

1.) Po 3denní Body Class obdržíte CERTIFIKÁT a stanete se praktikem tělesných procesů (BPP), což znamená, že můžete svým klientům nabídnout sezení 50 různých tělesných procesů a účtovat za ně peníze.

Naučíte se více než 50 různých tělesných procesů v 3denní Body Class (Korekce zraku, MTVSS, Facelift, Demolekulární manifestace ...) a všechny z nich budete moci použít na sebe, své rodinné příslušníky, přátele a klienty

2.) Po 3denní Body Class se můžete stát Access Facelift facilitátorem a můžete učit jednodenní workshopy Facelift.

3.) Pokud absolvujete 3denní Body Class dvakrát s různými facilitátory (jednou s Nadjou a jednou s jiným facilitátorem)

můžete se stát facilitátorem tělesných procesů a budete moci učit 50 různých workshopů o jednotlivých tělesných procesech (v délce 3 hodin). Například: Budete moci učit 3hodinový workshop Korekce zraku nebo workshop MTVSS nebo jakýkoli jiný workshop pro těla.

Předpoklady pro účast na 3denní Body Class

Access Bars®, The Foundation

Datum

10.-12.9. 2021

Místo

Praha, místo bude upřesněno

Jazyk

Kurz bude v angličtině.

Tento kurz bude se simultánním překladem do českého jazyka.

Organizátor

Weronika Filipková

Cena

Cena pro Českou republiku je 1100 €

Facilitátor

Nadja Ogrinc CF

Nadja facilitovala již více než 500 různých workshopů. Vedla kurzy v Egyptě, Indii, Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Česku a dalších. S prací na tělech má za posledních 7 let spoustu zkušeností

Překladatelky

Eva Krahulikova, Terezka Dobrotova

 

* * * ENGLISH * * * 

The Access 3 Day Body Class is for your body... It gives you the possibility for a greater relationship with your body, more kindness with your body and more gratitude for your body. 

People who have attended an Access 3-day Body Class have reported dramatic shifts and incredible changes with their body and life. 

Here are some examples:

 • Changes in size and shape of their body,
 • a relief from pain and diseases,
 • more energy,
 • better sleep,
 • freedom from mental problems, depression and anxiety, 
 • change infertility,
 • more ease in relationships, 
 • more money flows, 
 • more clarity for their life and future, 
 • increased level of happiness, 
 • more courage,
 • release old emotional blockages,
 • find their life mission and much more.

The Access Body Class is designed to open up an engaging dialogue and create a communion with your body.

This communion allows you to enjoy your body instead of fighting against it and abusing it.

When you change the way how you relate to your body, you can change how you relate to everything in your life.

This class will help you recognize your talents and abilities to work with bodies and to heal them.

Are you a physical therapist, body worker, massage therapist, chiropractor, medical doctor or nurse looking for a way to enhance the healing you can facilitate for your clients? Join us and explore different possibilities that you can include in your practice. 

Business Opportunities

1.) After 3-day Body Class you will receive a CERTIFICATE and you will become Body Process Practitioner (BPP), which means that you can offer sessions of 50 different Body Processes to your clients and charge money for them.

You will learn more than 50 different Body Processes in this 3-day Body Class (Correcting Vision, MTVSS, Facelift, Demolekular manifestacion...), and you will be able to use all of them on yourself, your family members, friends and clients. 

2.) After 3-day Body Class you can become  Access Facelift Facilitator and you can teach one day long Facelift workshops.

3.) If you attend 3-day Body Class for two times with different facilitators (one time with Nadja and one time with some other Facilitator)

you can become Body Process Facilitator and you will be able to teach 50 different single body processes workshops (3 hour long). For example: You will be able to teach 3 hour long Correction of Vision workshop or MTVSS workshop or any other body process workshop.

Pre-requisites for attending 3-day Body Class

Access Bars®, The Foundation

Date

10th - 12th of September 2021

Location 

Prague, the venue will be announced soon

Language

The class will be in English.

This class will be simultaniously translated into czech language.

Class Host

Weronika Filipkova

Price

Price for Czech Republic is 1.100€

Facilitator

Nadja Ogrinc CF

Nadja have facilitated more than 500 different workshops. She has had classes in Egypt, India, Romania, Hungary, Slovenia, Croatia, Czechia and more. She has a lot of experiences with working on bodies for the last 7 years. 

TESTIMONIALS

What do people around the world say after 3-day Body Classes with Nadja?

We kindly welcome You to this class!

If you have any other questions please write to info@nadjaogrinc.com

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...