Skip to content

Online class: Phenomenal Relationships

Let's talk about family, marriage, sex, emotions, intimacy and all the ups and downs that happen in every relationship. Let's demand for the best possible relationships.

Online class: Phenomenal Relationships
Dates:
Location: Online, Zoom
Price: 100,00 €

*** ENGLISH ***
(please scroll down for Romanian, Slovak, Serbian and French translation)

It seems easier to be single than to be in a relationship... because if you are in a relationship you need to be more of you...and in school they don't teach us about relationships? Or do they?

Your partner will press on all the buttons that no one else can because you won't let anyone else that close. But you have those buttons from your childhood.

And the secret mission of your partner is to help you release all pain and emotions from your past, to help you grow and to support you in all ways, so you can be more and create more than you could if you were single. 

Has anyone ever educated you about creating phenomenal relationships or about the true meaning and power of sex - combining men & women energy and using it as the highest source of creation?

Is now the time? 

That's why I have created this one-day class! 

And you know what?

We attract our partners based on our subconscious emotional and energetical experiences from our childhood.

So your partner has experienced similar pains, traumas and emotional situations as you did, that's why you are together. 

And I see too many people breaking up because they don't know how to deal with the emotional pain, or they don't understand the basic differences between men and women and how each of them function. 

Relationship between man and woman is a fundamental relationship.

Combining man's and woman's energy can be the most powerful source for creation and manifestation. 

And now is the time to learn more about this!

What are we going to explore in this one day class:

 • typical differences between men and women that no one has ever told,
 • 8 things that you need to know in order to be able to create a phenomenal relationship,
 • what is the purpose of being in a relationship,
 • what contribution can your partner's emotions be to you, including anger or sadness - how to release emotions and set yourself free with the help of your partner (partner's emotions),
 • sex and copulation as the highest form of creation,
 • true meaning of sex,
 • how to overcome pain of relationships that is based on our childhood,
 • sexual healing,
 • elements for creating phenomenal relationship
 • manipulation,
 • much more

Join me for this powerful and transformational one day online class and transform all your relationships forever or open to new phenomenal creationship. 

Let's not give up on you and let's change all relationships into something far greater that has ever been possible. 

What else is truly possible for you and your relationships?

Date & Time

Friday, 29. October, 20:00-21:00
Saturday, 30. October, 17:00-21:00

Please check your time in the world HERE.

Location

online from Zoom

Language

This class will be in English.

Recordings

You will receive the audio recordings of the class in english and all translated languages.

Enjoy my FREE Zoom about this topic here:

 

*** ROMÂNĂ ***

Clasă online: Relații fenomenale

Să vorbim despre familie, căsătorie, sex, emoții, intimitate și toate urcușurile și coborâșurile care apar în fiecare relație. Să cerem  cele mai bune relații posibile.

Pare mai ușor să fii singur decât să fii într-o relație ... pentru că dacă ești într-o relație trebuie să fii mai mult din tine ... și la școală nu ne învață despre relații. Sau totuși?

Partenerul tău îți va apăsa toate butoanele pe care nimeni altcineva nu le poate atinge, deoarece nu vei lăsa pe nimeni altcineva atât de aproape. Însă acele butoane le ai din copilărie.

Iar misiunea secretă a partenerului tău este să te ajute să eliberezi toată durerea și emoțiile din trecutul tău, să te ajute să crești și să te susțină în toate modurile, astfel încât să poți fi mai mult și să creezi mai mult decât ai putea dacă ai fi singur.

Te-a educat cineva vreodată despre crearea unor relații fenomenale sau despre adevăratul sens și putere a sexului - combinația energiei masculine și feminine și folosirea ei ca cea mai înaltă sursă a creației?

Este acum timpul?

De aceea am creat această clasă de o zi!

Și știi ce?

Ne atragem partenerii pe baza experiențelor emoționale și energetice subconștiente din copilărie.

Așadar, partenerul tău a experimentat dureri, traume și situații emoționale similare cu tine, de aceea sunteți împreună.

Și văd prea mulți oameni care se despart pentru că nu știu cum să facă față durerii emoționale sau nu înțeleg diferențele de bază dintre bărbați și femei și modul în care funcționează fiecare.

Relația dintre bărbat și femeie este o relație fundamentală.

Combinarea energiei masculine și feminine poate fi cea mai puternică sursă pentru creație și manifestare.

Și acum este momentul să aflăm mai multe despre asta!

Ce vom explora în această clasă de o zi:

• diferențe tipice duintre bărbați și femei pe care nimeni nu ți e-a spus vreodată,
• 8 lucruri pe care trebuie să le cunoști pentru a putea crea o relație fenomenală,
• care este scopul de a fi într-o relație,
• ce contribuție pot fi pentru tine emoțiile partenerului tău, inclusiv furia sau tristețea - cum să eliberezi emoțiile și să te eliberezi cu ajutorul partenerului tău (emoțiile partenerului),
• sexul și copulația ca cea mai înaltă formă de creație,
• adevăratul sens al sexului,
• cum să depășim durerea din relații care se bazează pe copilăria noastră,
• vindecarea sexuală,
 • elemente pentru crearea unei relații fenomenale,
  Manipularea,
  mult mai mult.

Vino alături de mine pentru acest curs online puternic și transformator de o zi și transformă-ți toate relațiile pentru totdeauna sau deschide-te către noi creații-relații fenomenale.

Să nu renunțăm la tine și să schimbăm toate relațiile în ceva mult mai măreț decât a fost posibil vreodată.

Ce altceva este cu adevărat posibil pentru tine și relațiile tale?

Locație
online pe platforma Zoom

Limba
Această clasă va fi în engleză și tradusă în limba ta.

Înregistrări
Veți primi înregistrările audio ale cursului în engleză și în toate limbile traduse.

 

***SLOVENSKÝ***

Online kurz: Fenomenálne vzťahy

Poďme sa rozprávať o rodine, manželstve, sexe, emóciách, intimite a všetkých vzostupoch a pádoch, ktoré sa dejú v každom vzťahu. Poďme žiadať o čo najlepšie vzťahy.

Zdá sa byť jednoduchšie byť slobodným, ako byť vo vzťahu ... pretože ak ste vo vzťahu, musíte byť ešte viac sám sebou ... A v škole? Tam nás neučia o vzťahoch, alebo áno?

Váš partner stláča všetky tlačítka, ktoré nikto iný nedokáže, pretože nikoho iného tak blízko nemáte. Ale tie sú tiež z detstva.

A tajným poslaním vášho partnera je pomôcť vám zbaviť sa všetkej bolesti a emócií z vašej minulosti, pomôcť vám rásť a podporovať vás vo všetkých smeroch, aby ste mohli byť viac a vytvárať viac, ako by ste mohli, keby ste boli slobodný.

Vzdelával vás niekedy niekto o vytváraní fenomenálnych vzťahov alebo o skutočnom význame a sile sexu - kombinovaní energie mužov a žien a využívania tejto energie ako najvyššieho zdroja stvorenia?

Je teraz ten čas?

Preto som vytvorila tento jednodňový kurz!

A vieš čo?

Priťahujeme si svojich partnerov na základe našich podvedomých emocionálnych a energetických skúseností z detstva.

Váš partner teda zažil podobné bolesti, traumy a emocionálne situácie ako vy, preto ste spolu.
Ja vidím príliš veľa ľudí, ktorí sa rozchádzajú, pretože nevedia, ako sa vyrovnať s emocionálnou bolesťou, alebo nechápu základné rozdiely medzi mužmi a ženami a to, ako každý z nich funguje.

Vzťah medzi mužom a ženou je základný vzťah.

Kombinácia energie muža a ženy môže byť najsilnejším zdrojom stvorenia a prejavu.

A teraz je načase dozvedieť sa o tom viac!

Čo budeme skúmať v tomto jednodňovom kurze:
- typické rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré vám nikto nikdy nepovedal
- 8 vecí, ktoré potrebujete vedieť, aby ste si mohli vytvoriť fenomenálny vzťah
- aký je účel vzťahu?
- aký prínos môžu pre vás mať emócie vášho partnera, vrátane hnevu alebo smútku - ako uvoľniť emócie a oslobodiť sa pomocou partnera (emócie partnera),
- sex a kopulácia ako najvyššia forma stvorenia
- skutočný význam sexu
- ako prekonať bolesť zo vzťahov, ktorá je založená na našom detstve
- sexuálne uzdravenie
- prvky na vytváranie fenomenálnych vzťahov
- manipulácia
- oveľa viac. 

Pripojte sa ku mne na tejto silnej a transformačnej jednodňovom online kurze a transformujte všetky svoje vzťahy navždy alebo sa otvorte novému fenomenálnemu stvoreniu.

Nevzdávajme sa a zmeňme všetky vzťahy na niečo oveľa väčšie, čo bolo kedy možné.

Čo je ešte skutočne možné pre vás a vaše vzťahy?

Poloha
online cez Zoom

Jazyk
Táto hodina bude v angličtine a bude preložená do vášho jazyka.

Nahrávky
Dostanete zvukové záznamy z hodiny v angličtine a všetkých prekladaných jazykoch.

 

*** SRPSKI ***

Onlajn tečaj:
FENOMENALNI ODNOSI

Hajde da pričamo o porodici, braku, seksu, emocijama, intimnosti i svim usponima i padovima kojih ima u svakom odnosu.
Hajde da zahtevamo najbolje moguće odnose.

Izgleda da je lakše biti singl nego biti u vezi... zato što ako ste u vezi treba da budete više od sebe...a u školi nas ne uče o odnosima? Ili možda da?

Vaš će partner pritisnuti sve vaše tastere koje niko drugi ne može jer nikog drugog ni nećete pustiti toliko blizu. Ali te tastere vi imate još od detinjstva.

A tajna misija vašeg partnera je da pomogne da otpustite sav bol i emocije iz prošlosti, da vam pomogne da izrastete i da vas podrži na sve načine kako biste bili više i kreirali više nego kada ste bili singl.

Da li vas je ikada iko učio o stvaranju fenomenalnih odnosa ili o pravom značenju i snazi kombinacije seksualne energije žene i muškarca i korišćenju toga kao izvor najveće kreacije?

Da li je sada vreme?
Zbog toga sam kreirala ovaj jednodnevni tečaj!

I znate šta?
Mi privlačimo naše partnere na osnovu podsvesnih emotivnih i energetskih iskustava iz našeg detinjstva.

Tako da je i vaš partner iskusio slične bolove, traume i emotivne situacije kao i vi, zato i jeste zajedno.

A ja viđam previše ljudi koji raskidaju zato što ne znaju kako da se nose sa emotivnim bolom, ili ne razumeju osnovne razlike između muškarca i žene i kako svaka od njih funkcioniše.

Odnos između muškarca i žene je fundamentalni odnos.

Kombinovanje muške i ženske energije može biti najmoćniji izvor za kreaciju i manifestaciju.

A sada je vreme da naučimo više o tome!

Šta ćemo istraživati na ovom jednodnevnom tečaju:
- tipične razlike između muškarca i žene o kojima niko nikada ne priča,
- 8 stvari koje treba da znate kako biste mogli da kreirate fenomenalan odnos,
- šta je svrha toga biti u odnosu
- koji doprinos vam mogu biti partnerove emocije, uključujući i bes i tugu - kako da otpustite emocije i oslobodite sebe uz pomoć partnera (partnerovih emocija),
- seks i kopulacija kao najviša forma kreacije,
- pravo značenje seksa,
- kako prevazići bol odnosa koji je baziran na našem detinjstvu,
- seksualno isceljenje,
- elementi za kreiranje fenomenalnog odnosa,
- manipulacija
- I još mnogo više.

Pridružite mi se na ovom moćnom i transformišućem jednodnevnom onlajn tečaju i promenite vaše odnose zauvek ili se otvorite za novi fenomenalni kreativni odnos.

Nemojte da odustajete od sebe i hajde da promenimo sve odnose u nešto mnogo veličanstvenije nego što je ikada bilo moguće.

Šta je zaista sve još moguće za vas i vaše odnose?

Lokacija
Onlajn Zoom

Jezik
Ovaj tečaj će biti na engleskom sa prevodom na vaš jezik.

Snimci
Dobićete sve audio snimke sa tečaja, i na engleskom jeziku i prevode za sve jezike.

 

*** FRANÇAIS ***

Classe en ligne:
Un couple phénoménal

Parlons de famille, de mariage, de sexualité, d'émotions, d'intimité et de tous les hauts et les bas qui arrivent dans chaque relation. Demandons le meilleur pour la relation avec notre conjoint!

Il semble plus facile d'être célibataire que d'être en couple... parce que si tu es en coupe, tu dois être plus de toi... et à l'école, on ne nous apprend rien à propos des relations. C'est vrai ou pas ?

Ton conjoint va appuyer sur tous les boutons comme personne d'autre ne peut le faire parce que tu ne laisses pas les autres s'approcher si près de toi. Et ces boutons sont présents depuis ton enfance.

Et la mission secrète de ton partenaire est de t'aider à te libérer des douleurs et émotions du passé, t'aider à grandir et te soutenir, pour que tu puisses être plus et créer plus que ce que tu pourrais faire si tu étais seul.

Est-ce que quelqu'un t'a déjà appris à créer un couple phénoménal ?

Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé du vrai sens et pouvoir du sexe- la combinaison de l'énergie masculine et féminine- et son utilisation comme la plus haute source de création ?

Le moment est-il venu ?

C'est pourquoi nous avons créer cette classe d'une journée !

Et tu sais quoi ?

Nous attirons notre partenaire en fonction de nos expériences émotionnelles et énergétiques inconscientes vécues dans notre enfance.
Donc notre conjoint/ conjointe a vécu des expériences similaires en terme de douleurs, traumatismes et émotions. C'est pour ça que nous nous retrouvons ensemble.

Et je vois beaucoup trop de gens qui se séparent parce qu'ils ne savent pas gérer leurs douleurs émotionnelles ou qu'ils ne comprennent pas les différences basiques entre les hommes et les femmes et comment ils fonctionnent les uns et les autres.

Les relations entre hommes et femmes sont importantes.
Combiner les énergies masculines et féminines peut être la source de création et de manifestation la plus puissante.

Et c'est maintenant le moment d'en apprendre plus à ce sujet !

Qu'est-ce que nous allons explorer dans cette classe d'une journée :
• Les différences entre hommes et femmes dont on ne nous a jamais parlé,
• 8 choses que vous devez savoir pour être capable de creér un couple phénoménal,
• quel est le but d'être en couple,
• quelle contribution les émotions de ton conjoint peuvent être pour toi- même la colère ou la
tristesse – et comment te libérer des émotions avec l'aide de ton partenaire.
• Les relations sexuelles comme la plus haute forme de création,
• le véritable sens du sexe,
• comment surmonter les difficultés des relations basées sur les blessures de l'enfance,
• les énergies de guérisseur sexuel,
• les éléments pour créer un couple phénoménal,
• la manipulation,
• tellement plus. 

Rejoins moi pour cette puissante classe de transformation de ta relation de couple.

N'abandonnes pas et changes tes relations en quelque chose de bien plus grand que tout ce qui a été possible auparavant.

Quoi d'autre est vraiment possible pour toi et ton couple ?

Lieu
En ligne sur Zoom

Langue
Cette classe se déroulera en anglais et sera traduite en français.

Tu recevras les enregistrements audio de la classe en anglais et en français.

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...