Skip to content

Free Zoom: 3-days of learning hands-on body processes that will open you to more ease, health, possibilities and brighter future

Free zoom about Access 3-day Body Class

Free Zoom: 3-days of learning hands-on body processes that will open you to more ease, health, possibilities and brighter future
Dates:
Location: , Online
Price: 0,00 €

* * * ENGLISH * * * 
(please scroll down for Slovak and Romanian translations)

People from all around the world who have attended an Access 3-day Body Class have reported dramatic shifts and incredible changes with their body and in their life.

Here are some examples:

 • changes in size and shape of their body,
 • a relief from pain and diseases,
 • more energy,
 • better sleep,
 • freedom from mental problems, depression and anxiety, 
 • change infertility,

 

 • more ease in relationships, 
 • more money flows, 
 • more clarity for their life and future, 
 • increased level of happiness, 
 • more courage,
 • release old emotional blockages,
 • find their life mission and much more.

In this FREE ZOOM I will talk about:

 • 5 incredible changes that most people report after 3-day body class,
 • my personal story about life transformation and moving from Slovenia to Australia,
 • 5 amazing transformations of my 3-day body class participants,
 • content of 3-day Body Class ,
 • business opportunities after 3-day Body Class,
 •  3 vital discoveries that you learn in 3-day Body Class that can change your life.

Date & Time

15th of April 2021 - 20:00 CET
Check your time in the world here: https://bit.ly/2PCLWAo 

Join me and make your body happy :)

 

* * * SLOVENSKY * * *

Zoom zdarma: 3 dni učenia sa telesných procesov, ktoré Vám otvoria viac ľahkosti, zdravia, možností a jasnejšiu budúcnosť

Zoom zdarma o Access 3-dňovom kurze telesných procesov

Ľudia z celého sveta, ktorí sa zúčastnili Access 3-dňového kurzu telesných procesov hlásia dramatické posuny a neuveriteľné zmeny s ich telami a v ich životoch.
Tu sú príklady:

- zmeny veľkosti a tvaru ich tiel,
- úľava od bolesti a ochorení,
- viac energie,
- lepší spánok,
- sloboda od psychických problémov, depresie a úzkosti,
- zmena pri neplodnosti,

- viac ľahkosti vo vzťahoch,
- viac peňazí,
- viac jasnosti v ich živote a budúcnosti,
- vyššia hladina radosti,
- viac odvahy,
- uvoľnenie starých emocionálnych blokov,
- nájdenie životného poslania a oveľa viac.

Na tomto ZOOMe ZDARMA budem hovoriť o:

- 5-tich neuveriteľných zmenách, ktoré hlási väčšina účastníkov 3-dňového kurzu telesných procesov,
- môjom osobnom príbehu životnej transformácie a sťahovaní sa zo Slovinska do Austrálie,
- 5-tich úžasných transformáciách účastníkov mojich 3-dňových kurzov telesných procesov,
- obsahu 3-dňového kurzu telesných procesov,
- možnostiach podnikania po 3-dňovom kurze telesných procesov,
- 3 zásadné objavy, ktoré sa naučíte na 3-dňovom kurze telesných procesov, ktoré môžu zmeniť Váš život.

Dátum & Čas
15. Apríl 2021 - 20:00 CET

Pripojte sa ku mne a urobte radosť Vášmu telu.

 

* * * ROMÂNĂ * * *

Zoom gratuit: 3 zile de învățare practică a proceselor pentru corp Access, care te vor deschide către mai multă ușurință, sănătate, posibilități și un viitor mai luminos.

Oamenii din întreaga lume care au participat la un curs de 3 zile pentru corp Access au raportat schimbări dinamice și transformări incredibile cu corpul lor și în viața lor.

Aici sunt câteva exemple:
- modificări ale dimensiunii și formei corpului lor,
- ameliorarea durerii și a bolilor;
- mai multă energie,
- somn mai bun,
- eliberare de probleme psihice, depresie și anxietate,
- schimbarea infertilității,
- mai multă ușurință în relații,
- mai multe fluxuri de bani,
- mai multă claritate legată de viața și viitorul lor,
- nivel crescut de fericire,
- mai mult curaj,
- eliberarea blocajelor emoționale vechi,
- găsirea misiunii vieții lor și multe altele.

În acest ZOOM GRATUIT voi vorbi despre:
- 5 schimbări incredibile pe care majoritatea oamenilor le raportează după cursul de 3 zile pentru corp Access,
- povestea mea personală despre transformarea vieții mele și mutarea din Slovenia în Australia,
- 5 transformări uimitoare ale participanților la clasa de 3 zile pentru corp Access,
- conținutul clasei de 3 zile pentru corp Access,
- oportunități de afaceri după clasa de 3 zile
- 3 descoperiri vitale pe care le înveți în cele 3 zile de curs, care îți pot schimba viața.

Data și ora
15 aprilie 2021 - 21:00

Vino alături de mine și răsfață-ți corpul

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...