Skip to content

Foundation with Nadja in Bratislava

What if now is the time to express and choose everything you came here to be?

Foundation with Nadja in Bratislava
Dates:
Price: 1.100,00 €

* * * SLOVENSKÝ * * * 
(please scroll down for English)

Bratislava - Foundation s Nadjou

 

Čo ak teraz je ten čas, vyjadriť a vybrať si všetko, čím ste sem prišli byť?

Foundation je 4-dňový intenzívny kurz. Je navrhnutý tak, aby Vám umožnil zmeniť čokoľvek a všetko, čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť.

S vedomím, ktoré získate počas tohto kurzu budete schopní rozpustiť všetky obmedzenia a začnete vytvárať váš život lepšie ako v najdivokejších snoch.

Dostanete celú sadu nástrojov, ktoré vám dovolia vystavať nové základy neobmedzených možností a môžete začať tvoriť život, po ktorom skutočne túžite.

Po čom túžite? Čo by ste si priali, aby bolo inak? Prajete si viac radosti? Viac zábavy? Viac ľahkosti? Chceli by ste sa ráno zobúdzať s pocitom vďačnosti ... šťastní, že ste na tejto planéte?

Čokoľvek je to pre Vás, je to možné. Tisíce ľudí po celom svete si vytvorili život po akom túžia používaním jednoduchých a pragmatických nástrojov Access Consciousness®, ktoré Vám budú predstavené na kurze Foundation.

Čo sa naučíte na kurze Access Foundation?

 • Ako tvoriť Váš život z otázky a nekonečných možností;

 • ako sa oslobodiť od Vašich strachov;

 • používať energetické toky pre vytvorenie čokohoľvek, po čom túžite;

 • naučíte sa o entitách a ako ich odstrániť z vášho tela, tiel iných ľudí, domov, áut, atď.;

 • viac ako 50 rôznych access nástrojov;

 • 10 kľúčov k úplnej slobode;

 • rozpoznať distrakčné implantáty a oslobodiť sa od nich (strach, hnev, žiarlivosť…);

 • prvky pre vytvorenie vzťahov, ktoré pracujú pre vás;

 • viac o večnej duši a nekonečnej bytosti;

 • 5 prvkov intimity;

 • nástroje na vytvorenie finančnej hojnosti;

 • 4 telesné procesy (MTVSS, Demolekulárna manifestácia a molekulárna demanifestácia, Bunková pamäť, Biomimetrické mimikry);

 • otvoríte sa vedomiu vášho tela;

 • rozpoznáte vaše podvedomé vzorce správania a začnete ich meniť;

 • vystúpite z vašej role obete;

 • stanete sa tvorcom vášho života;

 • a ešte oveľa viac.

Čo ak môžete zmeniť čokoľvek vo vašom živote a vašom tele?

Predpoklady

Access Bars® kurz s ktorýmkoľvek facilitátorom.

Dátum

4.-7.11. 2021

Čas

Každý deň od 9:00 - 17:00 (s obednou prestávkou)

Miesto

Bratislava, Slovensko

Facilitátor

Nadja Ogrinc CF, ktorá je aj facilitátorka 3-dňového kurzu o tele

Cena

Globálna cena a cena podľa veku sa uplatňuje.

1.100 EUR - 80% krajina

Jazyk

Kurz bude v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka.

Čo je ešte možné?

 

* * * ENGLISH * * *

The Foundation is a 4-day intense class. It is designed to empower you to change anything and everything you’d like to change in your life.

With awareness you gain during this class you will be able to melt all the limitations and start creating your life better than your wildest dreams. 

You will be given a whole toolbox that will allow you to build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire.

What do you desire? What would you like to be different? Would you like more joy? More fun? More ease? Would you like to wake up in the morning with a sense of gratitude... happy to be on the planet?

Whatever it is for you, it is possible. Thousands of people around the world have created the life they desire by using the simple and pragmatic tools of Access Consciousness® that you will be introduced to in the Foundation class.

What will you learn in the Access Foundation Class?

 • How to create your life from the question and infinite possibilities

 • how to break free from your fears

 • use the energy flows for creating anything you desire

 • you will learn about entities and how to remove them from your body, other people's bodies, houses, cars, etc.

 • more than 50 different access tools

 • 10 keys to total freedom

 • recognise distracting implants and liberate yourself from them (fear, anger, jealousy…)

 • elements for creating relationship that works for you

 • more about your eternal soul and infinite being

 • 5 elements of intimacy

 • tools for creating financial abundance

 • 4 body processes (MTVSS, Demolecular manifestation and molecular manifestation, Cellular memory, Biomimetric mimicry)

 • you will open to the awareness of your body

 • you will recognize your unconscious behavioural patterns and begin to change them

 • you will step out from your role as a victim

 • you will become the creator of your life

 • and so much more.

What if you can change anything in your life and your body?

Prerequisites

Access Bars® workshop with any facilitator.

Date

4th - 7th of November 2021

Time

Every day from 9:00 - 17:00 (with lunch break)

Location

Bratislava, Slovakia

Facilitator

Nadja Ogrinc CF, she is also a 3-day Body Class Facilitator

Pricing

Global pricing and Age pricing applies.

1.100 EUR - 80% countries

Language

The class will be in English with translation to Slovak language.

What else is possible?

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...