Skip to content

7- day Online Program - Transform Your Finances

7- day Online Program - Transform Your Finances
Dates:
Location: Online, Zoom
Price: 350,00 €

*** ENGLISH ***
(please scroll down for translations)

Have you ever wondered how the rich people earn so much money without working hard?

Do you want to know the strategy that you also can use?

What if it doesn't matter how much you make - but how much you keep and what you do with the money you make?

Join me for 7 day program where I will teach you something that they don't teach us at school.

No one should have money problems! Money is there for all of us! 

Join me and choose your financial freedom. 

This is a 7-day intensive money program where you will:

  • learn the principles to have money
  • learn about successful MONEY MANAGEMENT
  • change your subconscious limitations about money
  • learn techniques for creating money 
  • change your defense mechanisms that you are using to avoid money 
  • create your own action plan to change your financial reality and make your money work for you

It doesn't matter how much money you have right now - please know, you can change your financial reality with the tools you will learn at this program.

You can have money!

What if money won't be a problem anymore? What could you create in the world?

7 zoom meetings - Financial Transformation - Different Future - Happy Money Life

Join me for this 7-day program where we will everyday meet for 60 min ZOOM and start upgrading, shifting and transforming your financial reality forever!

After this program you won't have any money problems and you will be able to create and have more money than ever before!

Time & Date

Date&Time: From 1st to 7th of August, every day 20:00 - 21:00 CET

Check your time in the world HERE.

Recordings & Transform your Finances Workbook

You will also receive all zoom recordings and a special workbook. 

When we receive your payment we will send you all the class materials to your email.

Language

English & Translated into 10 different languages

*If you require translation please write that as notes when you register, or send an email to info@nadjaogrinc.com

Price

Investment in yourself: 350 €

 

What capacities for creating Money do you have? What can you create if you join this program?

What if you don't need to work hard to have money?

 

*** ROMÂNĂ ***

Program online de 7 zile - Transformați-vă finanțele

Te-ai întrebat vreodată cum câștigă oamenii bogați atât de mulți bani fără să muncească din greu?

Vrei să știi strategia pe care o poți folosi și tu?

Și dacă nu contează cât câștigi - dar mai degrabă cât păstrezi și ce faci cu banii câștigați?

Vino alături de mine la un program de 7 zile, unde te voi învăța ceva ce nu ne învață nimeni la școală.

Nimeni nu ar trebui să aibă probleme cu banii! Banii sunt accesibili pentru noi toți!

Alătură-te mie și alege libertatea ta financiară.

Acesta este un program intensiv de bani de 7 zile în care vei:
- învăța principiile pentru a avea bani
afla despre MANAGEMENTUL BANILOR cu succes;
- schimba limitările tale subconștiente legate de bani;
- învăța tehnici pentru a crea bani;
- schimba mecanismele tale de apărare pe care le folosești pentru a evita banii;
- crea propriul tău plan de acțiune pentru a-ți schimba realitatea financiară și pentru a face ca banii să lucreze pentru tine.

Nu contează câți bani ai acum - te rog să știi, îți poți schimba realitatea financiară cu instrumentele pe care le vei învăța în acest program.

Poți avea bani!

Dacă banii nu vor mai fi o problemă? Ce ai putea crea în lume?

7 întâlniri pe zoom - Transformare financiară - Viitor diferit - Viață fericită cu bani

Vino alături de mine pentru acest program de 7 zile în care ne vom întâlni în fiecare zi timp de 60 de minute pe ZOOM și vom începe să îmbunătățim, să schimbăm și să transformăm realitatea ta financiară pentru totdeauna!

După acest program nu vei avea probleme cu banii și vei putea să creezi și să ai mai mulți bani ca niciodată!

Data și ora:

În perioada 1 -7 August, în fiecare zi 21:00 - 22:00 ora României

Înregistrări și carte de lucru transformă-ți finanțele

De asemenea, vei primi toate înregistrările zoom și o carte de lucru specială.

Când primim plata de la tine, îți vom trimite toate materialele clasei pe e-mail.

Limba

Engleză și traducere în 10 limbi diferite

* Dacă ai nevoie de traducere, te rugăm să menționezi acest lucru atunci când te înregistrezi sau trimite un e-mail la info@nadjaogrinc.com

Preț

Investiție în tine: 350 €

Ce capacități de creare a banilor ai? Ce poți crea dacă te alături acestui program?

Dacă nu trebuie să muncești din greu pentru a avea bani?

 

*** SLOVENSKY ***

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako bohatí ľudia zarábajú toľko peňazí a bez tvrdej práce?

Chcete poznať stratégiu, ktorú môžete použiť aj vy?

Čo ak nezáleží na tom, koľko práve zarábate, ale koľko si necháte a čo urobíte so zarobenými peniazmi?

Pripojte sa ku mne v tomto 7-dennom programe, kde vás naučím niečo, čo vás v škole nenaučia. Nikto na svete by nemal mať problémy s peniazmi! Peniaze sú tu pre nás všetkých!

Pripojte sa ku mne a vyberte si svoju finančnú slobodu. Toto je 7-denný intenzívny program, kde si budete môcť:

- osvojiť zásady, ako mať peniaze
- dozviete sa o úspešnom manažmente peňazí
- zmeniť svoje podvedomé obmedzenia týkajúce sa peňazí
- osvojiť si techniky tvorby peňazí
- zmeniť svoje obranné mechanizmy, ktoré používate, aby ste sa vyhli peniazom
- vytvoriť si vlastný akčný plán, ktorým zmeníte svoju finančnú realitu a vaše peniaze budú pracovať pre vás

Nezáleží na tom, koľko peňazí práve máte, svoju finančnú realitu môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nástrojov, ktoré sa naučíte v tomto programe.

Môžete mať peniaze!

Čo ak by peniaze neboli už problém? Čo by ste mohli vo svete vytvoriť?

Sedem ZOOM stretnutí - Finančná transformácia - Nová budúcnosť - Happy Money život.

Pridajte sa ku mne na tento 7-denný program, kde sa každý deň stretneme na 60 minút a začneme upgradovať, posúvať a transformovať vašu finančnú realitu navždy!

Po tomto programe nebudete mať žiadne problémy s peniazmi a budete môcť vytvárať a mať viac peňazí, ako kedykoľvek predtým!

Dátum a čas:

1.-7.8., od 20:00 - 21:00 hod
Skontrolujte si svoj čas na svete TU

Dostanete nahrávky a pracovný zošit pre zmenu vo vašich financiách.

Keď prijmem vašu platbu, pošlem vám všetky materiály na kurz, na váš e-mail.

Jazyk:

angličtina a preložené do 10 rôznych jazykov
* Ak požadujete preklad, napíšte to pri registrácii do poznámky, alebo pošlite e-mail na adresu info@nadjaogrinc.com

Investícia do seba:

350 €

Aké máte kapacity na vytváranie peňazí?

Čo môžete vytvoriť, ak sa zapojíte do tohto programu?

Čo ak nepotrebujete tvrdo pracovať, aby ste mali peniaze?

 

***SRPSKI***

7-dnevni online program – Transformišite svoje finansije

Da li ste se ikada zapitali kako to da bogati ljudi mogu zarađivati toliko novca bez teškog rada?

Želite li da znate strategiju koju i vi takođe možete da koristite?

Šta ako nije važno koliko novca pravite već koliko vam ostaje i šta sa njim radite?

Pridružite mi se na 7-dnevnom programu gde ću vas naučiti nešto čemu nas ne uče u školi.

Niko ne bi trebao da ima problem sa novcem! Novac je tu za sve nas!
Pridružite mi se i izaberite svoju finansijsku slobodu.

Ovo je 7-dnevni intenzivni program o novcu gde ćete:
• naučiti principe za imanje novca
• naučiti kako se uspešno UPRAVLJA NOVCEM
• promeniti svoja podsvesna ograničenja u vezi novca
• naučiti tehnike kreiranja novca
• promeniti svoje odbrambene mehanizme kojima odbijate novac
• kreirati svoj lični akcioni plan za promenu vaše finansijske realnosti i učiniti da vaš novac radi za vas

Nije važno koliko novca imate trenutno – molim vas znajte, vi možete promeniti svoju finansijsku realnost sa alatima koje ćete naučiti na ovo programu.

Vi možete da imate novac!

Šta ako novac više ne bi bio problem? Šta biste mogli da kreirate u svetu?

7 Zoom sastanaka – Finansijska transformacija – Drugačija budućnost – Srećan život sa novcem

Pridružite mi se na ovom 7-dnevnom programu gde ćemo se sastajati svaki dan na Zoom-u po 60 min i početi da nadograđujemo, preokrećemo i transformišemo vašu finansijsku realnost zauvek!

Nakon ovog programa više nećete imati novčanih problema i moći ćete da kreirate i imate novca više nego ikada!

Vreme i datum
Od 1. do 7. Jula, svaki dan od 20:00 - 21:00 CET

Proverite svoje vreme u svetu ovde: https://bit.ly/32pLvwf

Snimci i Priručnik „Transformišite svoje finansije“
Dobićete takođe i snimke svih zoom-ova i specijalnu radnu knjigu.
Nakon što primimo vašu uplatu, poslaćemo vam sav materijal za radionicu na vaš email.

Jezik
Engleski i prevodi na 10 različitih jezika

Ako vam je potreban prevod, molimo napišite to pri registraciji u polju napomena (notes) ili nam pošaljite poruku na email info@nadjaogrinc.com

Cena
Investicija za vas: 350 €

Koje kapacitete za kreiranje Novca vi imate? Šta možete da kreirate ako se priključite ovom programu?

Šta ako ne morate da naporno radite za novac?

 

***MAGYAR***

7 napos Online Program - Transzformáld a Pénzügyeidet

Tűnődtél azon valaha, hogy a gazdag emberek hogyan keresnek olyan sok pénzt anélkül, hogy keményen dolgoznának?

Szeretnéd ismerni a stratégiát, amit te is alkalmazhatsz?

Mi van, ha nem az számít, mennyit pénzt csinálsz - hanem, hogy mennyit tartasz meg és mit kezdesz azzal a pénzzel, amit szereztél?

Csatlakozz hozzám erre a 7 napos online programra, ahol valami olyasmit fogok tanítani neked, amit nem tanítanak az iskolában.

Senkinek nem kellene, hogy legyen pénzügyi problémája! A pénz ott van mindannyiunk számára!

 

Csatlakozz hozzám és válaszd a pénzügyi szabadságot.

Ez egy 7 napos intenzív pénz-program, ahol:
- Megtanulod a pénz alapelveit
- Tanulsz a sikeres pénzkezelésről
- Megváltoztatod a pénzzel kapcsolatos tudatalatti korlátozásaidat
- Technikákat tanulsz a pénz teremtéséhez
- Megváltoztatod a védekező mechanizmusaidat, amiket a pénz elkerüléséhez használsz
- Létrehozod a saját cselekvési tervedet, hogy megváltoztasd a pénzügyi valóságodat és elérd, hogy a pénz dolgozzon neked

Nem számít, mennyi pénzed van jelenleg - kérlek, tudd, hogy az ezen a programon tanult eszközökkel meg tudod változtatni a pénzügyi valóságodat.

Lehet pénzed!

Mi lenne, ha a pénz többé nem probléma lenne? Mit teremthetsz a világban?

7 zoom találkozó - Pénzügyi Transzformáció - Más Jövő - Boldog Pénzügyi Élet

Csatlakozz hozzám erre a 7 napos programra, ahol mindennap találkozunk egy 60 perces ZOOMra, és elkezdjük frissíteni, átváltoztatni és transzformálni a pénzügyi valóságodat örökre!

A program után nem lesz több pénzügyi problémád, és több pénzt leszel képes teremteni és többel fogsz tudni rendelkezni, mint előtte bármikor!

Dátum és időpont

Augusztus 1-7 mindennap 20:00 és 21:00 között.

Nézd meg a saját időzónád szerint.

Felvételek és Transzformáld a Pénzügyeidet Munkafüzet

Meg fogod kapni az összes zoom felvételt és kapsz egy különleges munkafüzetet is.

Amikor megkapjuk a befizetésedet, az email címedre fogjuk elküldeni a tanfolyam anyagait.

Nyelv

Angolul és 10 különböző nyelven lesz tolmácsolás
*Ha igényelsz fordítást, kérlek írd be megjegyzésként a regisztrációnál, vagy küldj egy emailt az infor@nadjaogrinc.com email címre.

Ár

Befektetésed önmagadba: 350 EUR

Milyen kapacitásaid vannak a Pénz teremtéséhez? Mit teremthetsz, ha csatlakozol ehhez a programhoz?

Mi van, ha nem kell keményen dolgoznod, hogy legyen pénzed?

 

*** ESPAÑOL ***

7- Días de programa en linea: Transforma tus finanzas

¿Alguna vez te has preguntado cómo los ricos ganan tanto dinero sin trabajar tan duro?

¿Quieres conocer la estrategia que también puedes utilizar?

¿Qué pasa si no importa cuánto ganas, sino cuánto se queda y qué haces con el dinero que ganas?

Únate conmigo a este programa de 7 días en el que le enseñaré algo que no nos enseñan en la escuela.

¡Nadie debería tener problemas de dinero! ¡El dinero está ahí para todos nosotros!

Únete a mí en este programa y elije tu libertad financiera.

Este es un programa de dinero intensivo de 7 días en el que:

- Aprenderas los principios para tener dinero
- Aprenderas sobre la GESTIÓN DE DINERO exitosa
- Cambiaras tus limitaciones subconscientes sobre el dinero
- Aprenderas técnicas para generar dinero
- Cambiaras tus mecanismos de defensa que estas utilizando para evitar el dinero
- Creearas tu propio plan de acción para cambiar tu realidad financiera y haras que tu dinero trabaje para Ti.

No importa cuánto dinero tengas en este momento; Tu puedes cambiar tu realidad financiera con las herramientas que aprenderas en este programa.

¡Puedes tener dinero!

¿Qué pasaría si el dinero ya no fuera un problema? ¿Qué podrías crear en el mundo?

7 reuniones en zoom - Transformación financiera - Futuro diferente - Happy Money Life

Únete a mí en este programa de 7 días en el que nos reuniremos todos los días durante 60 minutos de ZOOM y comenzaremos a actualizar, cambiar y transformar tu realidad financiera para siempre!

Después de este programa, no tendrás problemas de dinero y podrás crear y tener más dinero que nunca.

Hora Fecha

Del 1 al 7 de agosto, todos los días de 20:00 a 21:00 CET.
13:00 a 14:00 am Ciudad de México.
Consulta tu tiempo en el mundo aquí.

Grabaciones y libro de trabajo de “Transforma tus finanzas”

También recibirás todas las grabaciones de zoom y un libro de trabajo especial.
Cuando recibamos tu pago, le enviaremos todos los materiales de la clase a tu correo electrónico.

Idiomas:

Inglés y traducido a 10 idiomas diferentes
* Si necesita traducción, escríbalo como notas cuando te registre, o envíe un correo electrónico a info@nadjaogrinc.com

Precio
Inversión en ti mismo: 350 €

¿Qué capacidades tienes para crear dinero? ¿Qué pudieras crear si te unes a este programa?

¿Qué pasaría si no necesitas trabajar duro para tener dinero?

 

 

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...